Algemene voorwaarden

Welkom bij Sportmetme!

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

Sportmetme.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ‘Horst’, gevestigd aan Abel Tasmanplein 29, 1448NL te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63255006.

Gebruiker: eenieder die met Sportmetme.nl een Gebruiksovereenkomst aangaat of beoogt aan te gaan.

Gebruiksovereenkomst: iedere tussen de Gebruiker en Sportmetme.nl, middels registratie door de Gebruiker op de Website, tot stand gekomen overeenkomst waarmee Sportmetme.nl zich jegens de Gebruiker heeft verbonden tot het in gebruik geven van de Website www.sportmetme.nl.

Content: alle al dan niet van de Gebruiker, van Sportmetme.nl of van een derde afkomstige gegevens die op de Website zijn geopenbaard, waaronder mede begrepen alle teksten, al het grafisch materiaal en alle foto’s, video’s en logo’s op de Website.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aan de Gebruiker gerichte aanbod van Sportmetme.nl tot registratie op de Website en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst.

Voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op het door hem gebruikte apparaat.

Sportmetme.nl is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal Sportmetme.nl duidelijk kenbaar maken dat de betreffende algemene voorwaarden zijn gewijzigd en wanneer deze wijzigingen in werking treden. Door de Website na inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden te blijven gebruiken, wordt geacht dat de Gebruiker met de wijzigingen instemt. Indien de Gebruiker niet instemt met (een deel van) de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij zich onmiddellijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 te deregistreren.


Indien Sportmetme.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Sportmetme.nl daarmee het recht verliest om in andere gevallen wel strikte nakoming van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER DE WEBSITE, REGISTRATIE EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN -BEPERKINGEN VAN DE WEBSITE

De Website is een online ontmoetingsplaats voor sporters; een plek waar sportmaatjes elkaar kunnen vinden.               

Gebruikers registreren zich gratis op het platform door een eigen zoekprofiel aan te maken waarna zij in contact kunnen treden met andere Gebruikers van de website, e.e.a. conform de door Sportmetme.nl aan de Gebruikers aangeboden functionaliteiten van de Website. De Website wordt aan de Gebruiker dan ook aangeboden “as is”/”zoals beschikbaar” op het moment van zijn gebruik van de Website. De Website wordt zonder enige vorm van uitdrukkelijke dan wel impliciete garantie in gebruik gegeven.

Voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst is registratie van de Gebruiker vereist. Registratie geschiedt middels het aanmeldformulier op de Website. Het aan de Gebruiker gerichte aanbod van Sportmetme.nl tot registratie is vrijblijvend. Sportmetme.nl is nimmer gehouden om een Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker aan te gaan.

De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem bij de registratie opgegeven gegevens juist en volledig zijn.

Aanstootgevende, beledigende of anderszins redelijkerwijs ongeoorloofde gebruikersnamen zijn niet toegestaan. De beoordeling of van een ongeoorloofde gebruikersnaam sprake is, komt uitsluitend aan Sportmetme.nl toe. Het is de Gebruiker niet toegestaan domeinnamen of Website-URL's in zijn gebruikersnaam op te nemen.

Sportmetme.nl is gerechtigd om het gebruiksrecht van de Gebruiker op een bepaalde gebruikersnaam, om welke reden dan ook, te laten vervallen.

De Gebruiker dient gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst zo nodig wijzigingen in de door hem verstrekte profielgegevens aan te brengen teneinde ervoor in te kunnen staan dat deze gegevens steeds juist en volledig zijn. De Gebruiker kan zijn profielgegevens wijzigen onder zijn account op de Website, op de daartoe door Sportmetme.nl aangewezen wijze. In geen geval is Sportmetme.nl aansprakelijk voor eventueel nadeel voor de Gebruiker ontstaan doordat de door Sportmetme.nl opgeslagen gegevens van de Gebruiker onjuist of onvolledig zijn.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om middels de Website accounts voor anderen aan te maken.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om van de Website gebruik te maken indien dit op grond van de wet van het land waarin de Gebruiker woonachtig is en van waaruit de Gebruiker de Website benadert of gebruikt, niet is toegestaan.

Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of toe te wijzen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportmetme.nl, bij gebreke waarvan een dergelijke rechtshandeling nietig is dan wel vernietigd kan worden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de op de Website geopenbaarde Content aan te wenden voor andere doeleinden dan uitsluitend persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Gebruik van de Content, anders dan van de Gebruiker zelf afkomstig, is uitsluitend toegestaan met behulp van en overeenkomstig de aangeboden en normale functionaliteiten van de Website. Het downloaden, kopiëren, verspreiden, uitzenden, verkopen, in licentie geven en opslaan van de bedoelde Content is niet toegestaan.

De Gebruiker stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor alle in verband met het gebruik van de Website door hem gemaakte datakosten.

Het is de Gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende, discriminerende, pornografische of seksueel getinte Content middels de Website te uploaden. Overeenkomstig lid 21 van dit artikel staat de Gebruiker ervoor in dat de door hem geüploade Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Het is de Gebruiker ten strengste verboden om middels de communicatiemogelijkheden op de Website andere personen, waaronder medegebruikers van de Website in het bijzonder, te belasteren, te bedreigen, te pesten, te stalken, te beledigen of te intimideren.

Sportmetme.nl is steeds gerechtigd de functionaliteiten van de Website te wijzigen.

Sportmetme.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de Content die middels de Website wordt geüpload en geopenbaard, behoudens voor zover deze van Sportmetme.nl zelf afkomstig is. De Gebruiker gebruikt de Website geheel op eigen risico.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn account op de Website worden verricht. De Gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account op de Website geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend. De Gebruiker dient Sportmetme.nl onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van zijn account waarvan de Gebruiker op de hoogte raakt. Uitsluitend de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag op de Website alsmede voor alle Content die hij via de Website uploadt en openbaart.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De Gebruiker is verplicht zich te houden aan alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en het uploaden en openbaren van Content door de Gebruiker. In het bijzonder is de Gebruiker gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan Sportmetme.nl voor de exploitatie van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om andere Gebruikers op enige wijze te beperken in het gebruik van de Website. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan om schendingen van deze algemene voorwaarden aan te moedigen of te vergemakkelijken.

Sportmetme.nl is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om Content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verwijderen en/of te blokkeren. Van illegale en/of op de rechten van andere Gebruikers of overige derden inbreukmakende Content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen Gebruikers mededeling doen aan Sportmetme.nl. Indien Sportmetme.nl een zodanige melding gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Sportmetme.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering. Sportmetme.nl is niet gehouden de Gebruiker van een dergelijke verwijdering voorafgaand in kennis te stellen. Van de Website verwijderde Content blijft mogelijk voor Sportmetme.nl beschikbaar, bijvoorbeeld om te beantwoorden aan op haar rustende wettelijke verplichtingen, echter kan deze Content mogelijk niet opnieuw beschikbaar worden gemaakt of anderszins worden opgehaald van servers zonder gerechtelijk bevel. Sportmetme.nl raadt de Gebruiker te allen tijde aan zelf back-ups van zijn Content te vervaardigen. Sportmetme.nl heeft jegens Gebruikers geen enkele verplichting back-ups van Content te maken of Content steeds anderszins voor Gebruikers beschikbaar te houden. Ter zake verlies van Content draagt Sportmetme.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De Gebruiker staat er steeds voor in dat hij gerechtigd is de door hem aangeboden Content voor het uploaden en delen daarvan aan Sportmetme.nl beschikbaar te stellen. De Gebruiker staat er aldus voor in dat het uploaden en dientengevolge kunnen openbaren van de Content, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals muziekrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De Gebruiker vrijwaart Sportmetme.nl van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat voor het gebruik van de door de Gebruiker geplaatste Content royalty's, honoraria of overige geldbedragen moeten worden betaald.

Sportmetme.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de beschikbaarheid van de Website of enig onderdeel daarvan naar eigen goeddunken te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden.

ARTIKEL 4. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

De Gebruiker kan de Gebruiksovereenkomst beëindigen door zich op de daartoe op de Website voorgeschreven wijze te deregistreren.

Een inbreuk door de Gebruiker op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien de Gebruiker handelt in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Sportmetme.nl optreedt als gevolg van het gebruik van de Website door de Gebruiker, dat Sportmetme.nl de Gebruiksovereenkomst kan beëindigen.

Sportmetme.nl is gerechtigd om de exploitatie van de Website om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, zonder jegens de Gebruiker enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

Na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst rust op Sportmetme.nl geen enkele bewaarplicht ten aanzien van Content van de Gebruiker.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard en/of strekking bestemd zijn om ook te gelden na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, blijven ook na beëindiging daarvan volledig van kracht.

ARTIKEL 5. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sportmetme.nl, is elke aansprakelijkheid van Sportmetme.nl voor schade geleden in verband met het gebruik van de Website door de Gebruiker uitgesloten. In het bijzonder is Sportmetme.nl niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden ter zake de uitsluiting en beperking van haar aansprakelijkheid.

Gebruikers bepalen mede welke Content op de Website wordt geüpload en geopenbaard. Sportmetme.nl is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door Gebruikers middels de Website geüploade en/of geopenbaarde Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De Gebruiker kan niet veronderstellen dat Sportmetme.nl alle Content goedkeurt of aanbeveelt. Sportmetme.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Website geüploade en geopenbaarde Content. De Gebruiker vrijwaart Sportmetme.nl van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de Website geüploade en/of geopenbaarde Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.

Sportmetme.nl is te allen tijde gerechtigd de Website op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor het eventuele nadeel dat daaruit voor de Gebruiker voortvloeit.

Sportmetme.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de Website.

Sportmetme.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. Echter kan

Sportmetme.nl niet garanderen dat de voorzieningen van de Website onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Sportmetme.nl ter zake is uitgesloten.

Sportmetme.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, te allen tijde bevoegd de Website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de Website of servers van Sportmetme.nl dan wel van derden waarvan Sportmetme.nl gebruik maakt in het kader van de exploitatie van de Website. Alle aansprakelijkheid van Sportmetme.nl als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de Website is uitgesloten.

De Website kan links bevatten naar websites of dienstverlening van derden. De Website kan dan ook Content van derden bevatten die zich buiten de invloedssfeer van Sportmetme.nl begeeft en welke zij niet kan goedkeuren of aanbevelen. Voorts kan de Website ook communicatie tussen de Website en een website of dienstverlening van derden toestaan. Sportmetme.nl heeft geen controle over websites, dienstverlening en toepassingen van derden. De Gebruiker vrijwaart Sportmetme.nl van alle aanspraken in verband met de inhoud van websites, toepassingen en dienstverlening van derden. Sportmetme.nl is niet betrokken bij eventuele communicatie en overeenkomsten tussen de Gebruiker en derden die via de Website verlopen.

Sportmetme.nl is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de Website of servers van Sportmetme.nl dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.

Sportmetme.nl spant zich naar alle redelijkheid in de Website en de overige systemen van Sportmetme.nl te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Sportmetme.nl is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content of het verzenden van Content als gevolg van onvoldoende beveiliging.

Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker dat zijn activiteiten via de Website bij wet zijn toegestaan in elk rechtsgebied waar hij de Website gebruikt. De Gebruiker vrijwaart Sportmetme.nl van alle aanspraken van derden ter zake.

Sportmetme.nl is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

De Gebruiker is in verband met enige aanspraak nimmer gerechtigd te vorderen dat Sportmetme.nl beperkt wordt in de exploitatie van de Website of dat Sportmetme.nl beperkt wordt in de uitoefening van enige andere aan haar toekomende (eigendoms)rechten voor zover dat niet rechtstreeks voorziet in de behartiging van de belangen van de Gebruiker in verband met een dergelijke aanspraak. De Gebruiker heeft niet het recht om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van de Website of enige andere inhoud die eigendom is van Sportmetme.nl of onder zeggenschap staat van Sportmetme.nl, te verbieden of in welke mate dan ook te belemmeren.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Sportmetme.nl verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Sportmetme.nl als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat hij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan. Van misbruik van de Website door de Gebruiker, kan Sportmetme.nl aangifte doen bij de politie.

Indien en voor zover de Gebruiker een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker Sportmetme.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Sportmetme.nl.

ARTIKEL 6. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Sportmetme.nl in gebruik gegeven software, de domeinnaam van Sportmetme.nl, de Website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Sportmetme.nl”, het logo van Sportmetme.nl, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de Website, waaronder mede begrepen koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, behoren toe aan Sportmetme.nl, voor zover deze rechten, ten aanzien van de Content, niet bij de Gebruiker of derden rusten. Het is de Gebruiker verboden het materiaal waarop de rechten van Sportmetme.nl of haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale en middels deze algemene voorwaarden overeengekomen gebruik van de Website.

Sportmetme.nl zal nimmer het eigendom claimen van Content die de Gebruiker middels de Website heeft geüpload, doch de Gebruiker dient de andere Gebruikers van de Website beperkte licentierechten te verlenen. Indien de Gebruiker Content middels de Website uploadt, dan verleent hij iedere andere Gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich middels de Website toegang verschaffen tot de door de Gebruiker geüploade Content, alsmede voor het gebruik voor zover zulks ingevolge deze algemene voorwaarden is toegestaan.

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN

Op de Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.